Thanh truyền, thanh roller

Thanh truyền, thanh roller là một trong những sản phẩm công nghiệp được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy, khu công nghiệp sản xuất.

Ứng dụng thanh truyền, thanh roller được sử dụng làm hệ thống dây truyền sản xuất, hệ thống kho, hệ thống kệ chứa hàng...