• chinh sach doi tra

    Chính sách đổi trả

    Chính sách Đổi trả sản phẩm và dịch vụ của Intech Việt Nam quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.