Đối tác của Intech

Vai trò của Khách hàng và Đối tác có một vị trí rất quan trọng đối với Intech, chúng tôi luôn duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.
 
NHÀ CUNG CẤP
 
 
KHÁCH HÀNG CHÍNH
 
 
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
 
 
ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH