Intech Group Trách nhiệm thứ 3: Trách nhiệm cho cán bộ quản lý
  • Trách nhiệm thứ ba của chúng ta dành cho đội ngũ quản lý của công ty. Các nhà quản lý, các trưởng bộ phận, trưởng phòng ban,…họ phải là những người có tài, có trình độ, có kinh nghiệm, khả năng, năng lực và công bằng;
  • Là những người có tâm và có đức, có cùng chí hướng thực hiện sứ mệnh của công ty;