Intech Group Trách nhiệm thứ 3: Trách nhiệm cho cán bộ quản lý
  • Các cấp quản lý từ cấp cao, các trưởng bộ phận, trưởng phòng ban,…họ phải là những người có tài, có trình độ chuyên môn, có năng lực quản lý và lãnh đạo, phải niêm khiết và trách nhiệm với tổ chức;
  • Là những người có tâm và có đức, luôn gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, có cùng chí hướng thực hiện xứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty;
  • Luôn quản lý dựa trên lợi ích của tổ chức, sự công bằng và tiến bộ;
  • Luôn tu dưỡng, rèn luyện và học hỏi không ngừng để nâng cao năng lực mỗi ngày.