Intech Group Trách nhiệm thứ 5: Đối với Cổ đông
  • Việc kinh doanh phải đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững, phải chuẩn bị các khoản dự phòng, tiến hành các nghiên cứu, bù đắp cho các sai lầm, thiếu sót và rủi do.
  • Phải xây dựng nhà máy ngày một chuyên nghiệp, hiện đại, tung ra các sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới, có các kế hoạch kinh doanh mới định kỳ.
  • Luôn nỗ lực tạo ra sự khác biệt và đổi mới để giữ được vị thế dẫn đầu.
  • Khi tất cả những điều này được thực hiện thì các cổ đông sẽ nhận được lợi tức tương xứng.