Đào tạo

Đào tạo về quản lý

Date: 29/03/2018

Mục lục
Nhầm nâng cao chất lượng về quản lý và đào tạo, Intech luôn chú trong nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Định kỳ theo quý công ty sẽ cử các cán bộ công nhân viên đi huấn luyện quy trình nghiệp vụ.